Ổi ép hữu cơ

Giá : 30,000₫

Ổi ép được lấy từ trang trại hữu cơ nhà tự trồng. Vệ sinh - ATTP